Blog

Pasport zelene mesta

Pasport zelene mesta

Pasport zelene tvorí základ prehľadne vedenej evidencie zelene. Ako vytvoriť a udržiavať tento materiál aktuálny bez zbytočných nákladov a ako ho využívať pri každodennej práci? Nevyhnutným predpokladom aktualizácie údajov pasportu zelene je dostupnosť nástroja na editáciu a aktualizáciu...
Viac
Porovnanie satelitných a leteckých ortofotomáp

Porovnanie satelitných a leteckých ortofotomáp

Odbor leteckej fotogrametrie a diaľkového prieskumu prešiel v posledných rokoch rapídnym vývojom. S rýchlym rozvojom technológie a nástrojov na spracovanie rastrových dát výrazne klesla cena a zároveň sa zvýšilo rozlíšenie a dostupnosť ortofotomáp. V tomto článku zhrnieme výhody a nevýhody oboch prístupov pre zákazníka kupujúceho dáta z územia Slovenskej rep
Viac
Testovanie presnosti produktov

Testovanie presnosti produktov

Jeden z najdôležitejších parametrov produktov fotogrametrie je ich polohová a výšková presnosť. Aposteriórne testovanie preukázalo vysoký štandard všetkých produktov spoločnosti GEODETICCA VISION.
Viac
Výstavba EXPO Milano 2015 na ortofotomapách

Výstavba EXPO Milano 2015 na ortofotomapách

Postup výstavby výstaviska bol zaznamenaný na leteckých snímkach postupne v období rokov 2012 - 2015, čím vznikla cenná dokumentácia pre investorov, ale aj zaujímavá prezentácia pre širokú verejnosť.
Viac
Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme

Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme

Kontrola dotácií sa realizuje na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Využíva pri tom údaje z leteckého a satelitného snímkovania a z geografických informačných systémov. Odhad výšky oprávnených dotácií si môže žiadateľ zistiť z vlastných dát.
Viac
Geodáta na dosah

Geodáta na dosah

Ortofotomapy a modely terénu sú odteraz dostupné ONLINE pre profesionálov ako aj širokú verejnosť na novom portáli GEODATAstore.sk. 
Viac