Testovanie presnosti produktov

Pre posúdenie presnosti ortofotomáp RGB20, CIR20, a digitálnych terénnych modelov DSM200 a DTM200 bol zvolený súbor 75-ich kontrolných bodov. Pre ortofotomapy RGB10, CIR10, a digitálne terénne modely DSM100 a DTM100 (pre krajské mestá) bol vybratý súbor 24-och až 32-och kontrolných bodov. Vybraté boli jednoznačne identifikovateľné body na spevnenom povrchu pochádzajúce z podrobných GNSS a terestrických meraní, ktorých polohová presnosť  je násobne vyššia ako je presnosť testovaných produktov.

Pre jednoduchosť porovnania s inými poskytovateľmi geografických dát sme použili medzinárodne označenia RMSE, CE90 a LE90.

Vzťahy pre výpočet charakteristík presnosti sú nasledovné:

kde

RMSEx je stredná chyba súradnice X

RMSEy je stredná chyba súradnice Y

RMSEh je stredná chyba výšky

RMSEr je stredná polohová chyba

CE90 je circular error - veličina popisuje dvojrozmernú veličinu a vyjadruje hodnotu chyby, ktorá nebude v 90% prípadov prekročená

LE90 je linear error - veličina popisuje jednorozmernú veličinu a vyjadruje hodnotu chyby, ktorá nebude v 90% prípadov prekročená

Výsledky

Dosiahnuté výsledky porovnania referenčných súradníc a výšok kontrolných bodov a súradníc získaných z fotogrametrických produktov sme zoradili do nasledujúcich prehľadných tabuliek:

Polohová presnosť ortofotomáp:

RGB10 a CIR10

RGB20 a CIR20

RMSEr [m]

0.13

0.24

CE90 [m]

0.19

0.36

Výšková presnosť digitálnych modelov terénu:

DSM100

DTM100

DSM200

DTM200

RMSEh [m]

0.23

0.29

0.29

0.32

LE90 [m]

0.38

0.48

0.47

0.53

Výšková presnosť terénnych modelov sa vzťahuje k vegetáciou nepokrytým povrchom. Z uvedených hodnôt je možné pozorovať mierne zhoršenie výškovej presnosti DTM v porovnaní s DSM, čo je pravdepodobne spôsobené použitím nástrojov a filtrov pri spracovaní DTM z DSM.

Záver

Výsledky prvotného testovania polohovej a výškovej presnosti nás potešili a potvrdili predpokladanú vysokú presnosť našich produktov. Stredné chyby ortofotomáp sa pohybujú na úrovni jedného pixla (10 cm, resp. 20 cm) a stredná chyba výšky pri terénnych modeloch je okolo 30 cm.


Vyhľadávať dostupné údaje