Spracovanie osobných údajov pre kontaktný formulár

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) resp. §19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, e-mail: [email protected].

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, e-mail: [email protected].

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Na účel komunikácie a s tým súvisiace plnenie si predzmluvných či zmluvných povinností ako aj zabezpečovania služieb najvyššej kvality potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje v rozsahu: Vaše meno a priezvisko, emailová adresa, informácie uvedené v texte.

Z čoho nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje ako prevádzkovateľovi?

Ak vystupujete ako fyzická osoba, Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov (predzmluvné/zmluvné vzťahy).

Ak vystupujete/konáte v mene právnickej osoby, Vaše osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR resp. §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov – oprávnený záujem, ktorým je starostlivosť o potenciálneho zákazníka/zákazníka a s tým súvisiace poskytnutie služieb najvyššej kvality.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po nevyhnutnú dobu, a to 2 roky od kedy Ste nás kontaktovali.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Ak vystupujete ako fyzická osoba poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné, pretože ide o podstatnú náležitosť, bez určenia ktorej by Vaša otázka, žiadosť, dopyt nemohol byť vybavený  (t. z., že je zmluvnou požiadavkou).

Ak vystupujete/konáte v mene právnickej osoby poskytnutie Vašich osobných údajov je potrebné na dosiahnutie oprávnených záujmov prevádzkovateľa. V prípade neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľ by nevedel efektívne poskytnúť svoje služby/vybaviť Vašu žiadosť, dopyt.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • namietať spracúvanie osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby Ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, kým nebudeme môcť potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe predzmluvných/zmluvných vzťahov, a ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa, ak je to technicky možné.

Právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected].