Slovník vybraných skratiek a pojmov fotogrametrie

CIR (Color Infrared)

Farebný model umožňujúci zobrazenie infračerveného svetla posunutím farieb viditeľného spektra tak, že infračervená sa zobrazí ako červená, zatiaľ čo červená sa objaví ako zelená a zelená ako modrá. Modré vlnové dĺžky sú posunuté z viditeľnej časti spektra, a tak sa môžu javiť ako čierne. Na CIR fotografii sa vegetácia zobrazí červená, zatiaľ čo voda sa zvyčajne zobrazuje čierna a  budovy a komunikácie sa zobrazujú ako svetlo-modrozelené.

diaľkový prieskum Zeme (DPZ)

Zber dát o území realizovaný z kozmického (kozmický prieskum) alebo lietadlového nosiča (letecký prieskum) a spracovanie týchto dát pre získanie informácií o polohe, stave a druhu objektov a javov zemského povrchu.

digitálna fotogrametria

Fotogrametrická technológia využívajúca digitálne snímky (obrazové záznamy) v rastrovej forme a ich spracovanie na počítači; digitálny obraz je získaný buď priamo digitálnym snímačom (primárna digitalizácia) alebo nepriamo skenovaním analógovej snímky (sekundárna digitalizácia).

digitálny model povrchu (DSM)

Digitálne údaje o priebehu reliéfu zemského povrchu a všetkých objektov na ňom.

digitálny model terénu (DTM)

Digitálne údaje o priebehu reliéfu zemského povrchu bez objektov, postavených ľudskou činnosťou a porastov, nachádzajúcich sa na ňom.

fotogrametria

Vedný a technický odbor zaoberajúci sa získavaním informácií o fyzikálnych objektoch a o prostredí prostredníctvom zaznamenávania, merania a interpretácie fotografických snímok.

fotomapa

Mapa, ktorej polohovú zložku tvorí prekreslená fotografická meračská snímka alebo montáž týchto snímok, doplnená rámom, popisom a mapovými značkami.

fotomozaika, fotonáčrt

Montáž dvoch a viacerých fotografických snímok alebo obrazových záznamov.

fotoplán

Prekreslená fotografická meračská snímka (príp. montáž viacerých snímok) rovinného objektu alebo územia v požadovanej mierke.

letecká fotogrametria

Časť fotogrametrie, zaoberajúca sa zisťovaním geometrických vlastností a polohy objektov z leteckých meračských snímok a obrazových záznamov.

letecká meračská snímka

Meračská snímka zhotovená z lietadla alebo z iného lietajúceho nosiča s transformovaným obrazom so známou mierkou.

meračská snímka

Fotografická snímka zhotovená meračskou komorou.

multispektrálna snímka

Snímka získaná jednou kamerou s viacerými objektívmi alebo systémom rovnakých synchronizovaných kamier, v niekoľkých presne vymedzených spektrálnych pásmach.

ortofotomapa

Mapa zachovávajúca fotografický obraz územia, tvorená jednou alebo montážou viacerých ortofotosnímok (ortofotom) a doplnená ďalšími náležitosťami mapy (mierkou, vybranými mapovými značkami, hektometrovou sieťou, rámom mapy, popisom mapy atď.)

ortofotosnímka

Fotogrametrický produkt z meračskej snímky, vytvorenej stredovým premietaním a diferenciálne prekreslenej (ortogonalizovanej) na základe znalosti výškových pomerov georeliéfu, kedy sa odstránia posuny obrazu, spôsobené priestorovým členením snímaného územia a vlastnosťami stredového premietania; digitálny postup používa presný digitálny model povrchu, meračskú snímku zo známymi prvkami vonkajšej orientácie a transformačný vzťah medzi snímkovými a geodetickými súradnicami.

RGB

RGB je aditívny farebný model, pri ktorom svetlo želanej farby vzniká zmiešaním červeného, zeleného a modrého svetla vhodnej intenzity.
Základné alebo primárne farebné zložky sú: červená (R z angl. Red), zelená (G z angl. Green) a modrá (B z angl. Blue). Pre tieto farby je charakteristické, že ľudské oko má najlepšiu citlivosť práve pre ich vlnové dĺžky (630, 530 a 450 nm). Všetky viditeľné farby sú vlastne kombináciou týchto troch základných farebných zložiek. Miešanie farieb je založené na aditívnom spôsobe, čiže sčítaním (pridávaním farby k farbe).

satelitná snímka

Obrazový záznam objektov a javov na zemskom povrchu a na iných kozmických telesách zo satelitov v rôznych pásmach elektromagnetického žiarenia.

spektrozonálna snímka

Snímka s farebným zobrazením v nepravých farbách v niekoľkých zónach viditeľného spektra.

šikmá letecká snímka

Letecká snímka s odchýlkou osi záberu od zvislice väčšou než 5°.

Zdroje:

  • STN 73 0401-2, Terminológia v geodézii a kartografii, Časť 2: Terminológia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie
  • Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí (https://www.vugtk.cz/slovnik/index.php)
  • Wikipedia

Vyhľadávať dostupné údaje