Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme

Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme
Kontrola dotácií sa realizuje na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Využíva pri tom údaje z leteckého a satelitného snímkovania a z geografických informačných systémov. Odhad výšky oprávnených dotácií si môže žiadateľ zistiť z vlastných dát.

Diaľkový prieskum je považovaný za najrýchlejšie a najobjektívnejšie riešenie kontroly poľnohospodárskych dotácií na základe obhospodarovanej plochy. Členské štáty EÚ používajú diaľkový prieskum Zeme kvôli potrebe kontroly veľkého množstva žiadostí (aspoň 5 %)  vo veľmi krátkej dobe. Komisia EÚ preto motivuje členské štáty, aby používali satelitné a letecké snímky pri kontrole dotácií poľnohospodárskych pozemkov.

Kontrola dotácií do poľnohospodárstva metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) sa na Slovensku realizuje na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP), ako jedna z delegovaných činností Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky VÚPOP sa zameriava na aktivity v súvislosti so Spoločnou poľnohospodárskou politikou členských krajín EÚ. V rámci realizovaných úloh sa zameriava na široké využívanie údajov DPZ, či už leteckých, alebo satelitných, geografických informačných systémov, a k tomu relevantných georeferencovaných digitálnych vrstiev. Tvorí a poskytuje informácie, účelové mapy a aplikácie.

V rámci odborných aktivít Odbor diaľkového prieskumu Zeme a geoinformatiky VÚPOP zabezpečuje:

     tvorbu a priebežnú aktualizáciu identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS)

     zisťovanie štruktúry osevu, prognózovanie úrod hlavných plodín

     monitoring degradácie pôd metódami Diaľkového prieskumu Zeme

     kontrolu dotácií do poľnohospodárstva metódami interpretácie satelitných obrazových záznamov

     mapovanie a hodnotenie krajinnej pokrývky a využitia krajiny v európskom meradle koordinovaného EUROSTATom.

     poskytovanie vzdelávacích a informačných aktivít pre farmárov v rámci PRV SR

     vytváranie vrstiev GAEC – krajinných prvkov, nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov, terás

     identifikáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov na poľnohospodárskej pôde

     monitoring vývoja porastov, ukazovateľov sucha, identifikácie environmentálnych indikátorov

     riešenie úloh v oblasti protipovodňovej prevencie na malých vodných tokoch v správe štátnych organizácií v zriaďovacej pôsobnosti MPaRV SR, v oblasti eróznej ohrozenosti v povodí a odvádzania vôd z odvodňovaných území,

     tvorbu databázy území vhodných na pestovanie poľnohospodárskych plodín pre účely výroby biopalív.

Pre kontrolu dotácií sú používané tieto vstupné údaje:

     žiadosti s prílohami

     archívne farebné ortofotomapy

     družicové snímky

     s veľkosťou pixla menej ako 3 m (na meranie plôch parciel)

      s veľkosťou pixla viac ako 3 m (na identifikáciu plodín)

     údaje z pozemného prieskumu

     digitálny model terénu

Plochu využívanej poľnohospodárskej pôdy, ako aj mapovanie plodín, si môže každý žiadateľ o dotácie predbežne zistiť na vlastných aktuálnych ortofotomapách.


Vyhľadávať dostupné údaje