Schválený Program rozvoja vidieka 2014 - 2020

Schválený Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
Dňa  13.02.2015 bol  Európskou komisiou prijatý Program rozvoja vidieka  na roky 2014 - 2020, ktorého predkladateľom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Európska komisia okrem nášho Programu rozvoja vidieka  schválila v uvedenom termíne aj ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. 

PRV pre Slovensko načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dispozícii počas sedemročného obdobia (1,545 milióna EUR z rozpočtu EÚ a 534 miliónov EUR z vnútroštátnych zdrojov). Slovenský program rozvoja vidieka patrí medzi prvých 27 schválených programov z celkového počtu 118.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan  uvítal  rozhodnutie komisie o schválení PRV pre Slovensko a uviedol: „Jednou z najväčších predností našej koncepcie rozvoja vidieka je skutočnosť, že vychádza z kľúčových priorít. Každý členský štát či región je však zodpovedný za navrhnutie programu, ktorý bude zodpovedať jeho potrebám a situácii. Súčasné programy ponúkajú financovanie širokej škály dynamických projektov. Významným aspektom programov rozvoja vidieka je posilnenie vedomostnej základne v rámci sektora poľnohospodárstva.“

Podpora rozvoja vidieka predstavuje tzv. druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom členským štátom poskytuje finančné krytie z prostriedkov EÚ na celoštátne či regionálne riadenie viacročných spolufinancovaných programov. Celkovo sa vo všetkých 28 členských štátoch prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v období rokov 2014 až 2020 vynaloží 99,6 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ.

Pôdohospodárska platobná agentúra v súvislosti so schváleným Program rozvoja vidieka  na roky 2014 -2020 plánuje na základe harmonogramu výziev zverejnenom na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry začať už v priebehu mesiaca máj 2015 vyhlasovať v súlade so zákonom 292/2014 Z. z. zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  jednotlivé výzvy na predkladanie žiadostí na nenávratný finančný príspevok  v sektore lesníctva, poľnohospodárstva, spracovania produktov a rozvoja vidieka.


Vyhľadávať dostupné údaje