Pasport zelene mesta

Pasport zelene mesta
Pasport zelene tvorí základ prehľadne vedenej evidencie zelene. Ako vytvoriť a udržiavať tento materiál aktuálny bez zbytočných nákladov a ako ho využívať pri každodennej práci? Nevyhnutným predpokladom aktualizácie údajov pasportu zelene je dostupnosť nástroja na editáciu a aktualizáciu...

Pasport zelene tvorí základ prehľadne vedenej evidencie zelene. Poskytuje základný prehľad o stave všetkých plôch zelene, obsahuje zásady ich údržby vrátane rekonštrukcie, zásahov do zelene a jej obnovy.

WebGIS - pasport zelene

Slúži pre potreby vydávania stanovísk k stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej je alebo môže byť dotknutá verejná zeleň – teda najmä pri náhradnej výsadbe pri výruboch drevín. Tiež je dôležitý pri návrhoch rozvoja a zachovania zelených plôch v jednotlivých častiach, čím napomáha k udržovaniu a zlepšovaniu životného prostredia mesta.

Povinnosťou každej obce je, podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať  a starať sa a rozvíjať majetok obce.

Majetkom obce je aj verejná zeleň s drevinami, pričom pre správnu starostlivosť o ňu je nutné poznať jej aktuálny stav. K tomu slúži pravidelná aktualizácia pasportizácie zelene ako nevyhnutného predpokladu akéhokoľvek podloženého rozhodovania v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Na zistenie skutočného stavu zelene na území mesta je nevyhnutné dôkladné detailné mapovanie.

Najefektívnejšou metódou pre mapovanie väčších území (v rozsahu niekoľko km2) je letecké snímkovanie. Analýzou produktov leteckého snímkovania je možné jednoducho a dôkladne

     analyzovať súlad aktuálneho stavu verejnej zelene s evidenčným resp. normatívnym stavom,

     identifikovať rozsah zmien oproti predchádzajúcemu stavu resp. predpokladanému stavu,

     posúdiť kvalitu verejnej zelene a drevín, ako aj

     poskytnúť podklad pre plánovanie zásahov do zelene a vydávanie stanovísk dotýkajúcich sa verejnej zelene.

Aktuálnosť takéhoto mapovania má vplyv na nutnosť úprav a zosúladenia takto vytvoreného pasportu so skutočnosťou. Spravidla platí, čím aktuálnejšie a presnejšie snímkovanie Vášho územia, tým menej práce je nutné vynaložiť na dodatočné overenie súladu so skutočnosťou. A to sú neraz nemalé zvýšené náklady.

Ešte stále nie je samozrejmosťou, že grafická časť pasportu zelene je použiteľná v geografickom informačnom systéme mesta/obce. Spracovatelia často podceňujú prípravu a zásady tvorby tohto mapového diela pre ich publikáciu v GIS. Tým znemožňujú samosprávam využívať jednoduchú indentifikáciu plochy pasportu, parcely KN, prípadne iných dôležitých informácií o predmetnej lokalite. Tak ako pri územnom pláne, aj v tomto prípade platí, že je veľmi dôležité presne zadať spracovateľovi parametre pasportu pre publikáciu v GIS. V opačnom prípade riskujete dodatočné náklady pri implementácii v GIS.

Nevyhnutným predpokladom aktualizácie údajov pasportu zelene je dostupnosť nástroja na editáciu a aktualizáciu jednotlivých objektov pasportu v súlade s evidenciou jednotlivých zásahov do verejnej zelene. Ideálnym riešením je spojenie aktuálneho vizuálneho podkladu vo forme digitálnej ortofotomapy a digitálnej grafickej časti pasportu, ktorý je publikovaný vo vektorovej podobe v GIS. 


Vyhľadávať dostupné údaje