Podpora rozhodovania v meste Modra

Podpora rozhodovania v meste Modra
Jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré implementovali náš WebGIS je mesto Modra. Vo vedení mesta je skúsený manažment, ktorý aktívne pracuje na zvyšovaní profesionality a efektívnosti samosprávy pri správe mesta a poskytovaní služieb obyvateľom.

Geografický informačný systém mesta Modra

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., sa od roku 2011 venuje vývoju geografických informačných systémov pre rôzne spôsoby využitia. Jedným z produktov, ktoré takto vznikli je WebGIS pre municipality.

Jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré implementovali náš WebGIS je mesto Modra. Vo vedení mesta je skúsený manažment, ktorý aktívne pracuje na zvyšovaní profesionality a efektívnosti samosprávy pri správe mesta a poskytovaní služieb obyvateľom, zároveň aktívne využíva moderné prostriedky komunikácie a zapája verejnosť do diania v meste. Mesto je lídrom v regióne, kde podporuje rozvojové aktivity mesta Modra a obcí malokarpatského regiónu.

V prvej fáze implementácie WebGIS sme spolu s vedením mesta podporili vnútorné fungovanie mestského úradu a organizácií mesta. Zamerali sme sa na funkcionalitu systému a dátový obsah, ktorý využívajú útvary správy majetku mesta, správy miestnych daní, územného plánovania, dopravy a stavebný úrad. Systém integruje geodetické a popisné informácie katastra nehnuteľností, technickej infraštruktúry na území mesta, územného plánu a súvisiacej regulácie územia mesta, doplnené o presné a aktualizované digitálne ortofotomapy územia mesta. Pre potreby spoločného obecného úradu so sídlom v Modre sme služby WebGIS rozšírili nad územia šiestich obcí v pôsobnosti tohto úradu.

V nasledujúcej fáze plánujeme využiť dostupnosť a otvorenosť webovej služby na to, aby sme informácie z WebGIS publikovali verejne pre občanov mesta a získali tak nástroj na obojsmernú komunikáciu medzi samosprávou a občanmi. Zároveň pracujeme na aktívnom prepojení WebGIS s existujúcim informačným systémom mesta, aby sme maximálne využili existujúce dáta mesta a poskytli ich pracovníkom mestského úradu v jedinečných súvislostiach.

JUDr. Ondrej Beracka, prednosta MsÚ v Modre (2000-2014):

„Keď sme po vykonanom audite procesov na MsÚ hľadali partnera na naplnenie jedného z najdôležitejších záverov tejto analýzy, a to vytvorenie GIS systému pre mesto Modra, začala sa písať naša spolupráca so spoločnosťou GEODETICCA VISION, s.r.o., Košice. Od momentu vytvorenia riešenia priamo na mieru pre Modru až do dnešnej doby sme sa posunuli o značný kus dopredu, no jedna vec sa od počiatku až k dnešnému dňu nemení. A tou je maximálna spokojnosť mesta s riešením od GEODETICCA, s.r.o., a rovnako tak jej prístup k našim požiadavkám, ktorý je výnimočne individuálny. A to nám v plnej miere vyhovuje.“


Vyhľadávať dostupné údaje