WebGIS pre ťažobné organizácie

K ťažbe sú potrebné aj ďalšie podklady, projekty a povolenia, ako napr. plány otvárky, prípravy a dobývania, projekty trhacích prác, rozhodnutie o vyňatí pôdy alebo lesa, evidencia pozemkových vzťahov a rôzne ďalšie povolenie.

Neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie je časť, ktorá sa týka bezpečnosti práce. To je súbor mapových podkladov, nariadení, osnov, evidencií a podobne.

Povinnosť vedenia banskomeračskej dokumentácie je daná v § 10 zákona č. 44/1988 Zb., (banský zákon), v platnom znení.

Pri banskej činnosti je organizácia povinná viesť, včas dopĺňať a uchovávať banskomeračskú a geologickú dokumentáciu. Organizácie sú oprávnené reprodukovať a rozmnožovať mapy, ktoré potrebujú na výkon banskej činnosti.

Banskomeračská dokumentácia musí byť vedená podľa § 14 zákona č. 51/1988 Zb. (o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe) a je možné ju viesť v elektronickej podobe.

Banskomeračská dokumentácia sa musí dopĺňať v pravidelných intervaloch:

     základná banská mapa na povrchu sa dopĺňa jedenkrát ročne,

     základná banská mapa na povrchu pri blokovej ťažbe kameniva sa dopĺňa raz za päť rokov,

     základná banská mapa na povrchu pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk, ak postup každej z ťažobných stien je menší ako 20 m za rok alebo ročná ťažba neprekročí 50 000 m3, sa dopĺňa pravidelne jedenkrát za dva roky,

     mapa povrchu sa dopĺňa najmenej jedenkrát ročne ,

     prevádzková banská mapa sa dopĺňa za rovnakých podmienok ako základná banská mapa,

     mapa vetrania a mapa zdolávania havárií sa dopĺňa o údaje najmenej jedenkrát mesačne,

     základná mapa závodu sa dopĺňa pri každej zmene, najmenej jedenkrát ročne.

WebGIS od spoločnosti GEODETICCA VISION, prispôsobený pre potreby ťažobných organizácií, je efektívnym pomocníkom pri správe dokumentácie, ktorý zabezpečí:

     prístup k dokumentácii (banskomeračská, technická a ostatná mapová),

     efektívny nástroj na prácu s mapovými podkladmi, meranie a identifikácia objektov,

     aktuálne digitálne ortofotomapy a údaje katastra ako súčasť služby,

     pokročilý dokumentačný modul pre správu a aktualizáciu dokumentácie v zmysle legislatívy.

Hlavné charakteristiky aplikácie WebGIS:

Digitálna letecká Ortofotomapa v cene služby s pravidelnou aktualizáciou

     Dokumentačný modul umožňujúci manažment (banskej a geologickej) dokumentácie:
definícia trvania/platnosti dokumentu, definícia užívateľov/skupín užívateľov zodpovedných za aktuálnosť, obnovenie a kontrolu dokumentácie, zasielanie pripomienok o lehotách na aktualizáciu existujúcej dokumentácie

     Katastrálny modul:
komplexná práca s údajmi z katastra nehnuteľností, označenie a výber priamo z mapy  

     Neobmedzená dostupnosť systému a dát prostredníctvom siete Internet:
diaľkové chránené úložisko, stačí poznať heslo a mať prístup k internetu.

Výsledkom je uľahčenie práce a príprav pre rokovania s verejnou správou, príprav interných porád a plánovania.


Vyhľadávať dostupné údaje