Pôdne a lesné hospodárstvo

Pôdne a lesné hospodárstvo
Lesníci, poľnohospodári, farmári, roľníci. Novým trendom je presné poľnohospodárstvo, smerujúce k znižovaniu nákladov prostredníctvom optimalizácie vstupov. Plánujte a kontrolujte rastlinnú a živočíšnu výrobu s využitím aktuálnych leteckých ortofotomáp a geografických informačných systémov.

Zdravé lesy sa pokladajú za jedno z najväčších bohatstiev každej krajiny. Letecké nímky CIR, ktoré sú posunuté do červeného farebného spektra, dokážu odhaliť nezdravé časti lesa. Lesníci vďaka ním, tak môžu včas ochrániť zvyšnú populáciu od škodcov a navrhovať stratégie ochrany do budúcnosti.

Lesné zásahy v grafických poznámkach

Lesné zásahy v grafických poznámkach

Na slovenskom trhu existuje niekoľko softvérových riešení, ktoré pomáhajú lesným hospodárom viesť hospodársku evidenciu pre ich realizované činnosti. Napriek tomu, grafickú evidenciu jednotlivých zásahov si lesníci stále vedú na papieri. Je čas na krok vpred.
Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme

Kontrola dotácii metódou diaľkového prieskumu Zeme

Kontrola dotácií sa realizuje na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy. Využíva pri tom údaje z leteckého a satelitného snímkovania a z geografických informačných systémov. Odhad výšky oprávnených dotácií si môže žiadateľ zistiť z vlastných dát.
WebGIS pre ťažobné organizácie

WebGIS pre ťažobné organizácie

Ťažobné organizácie majú zo zákona povinnosť viesť meračskú a geologickú dokumentáciu, prevádzkovú dokumentáciu, evidenciu zásob, evidenciu odpadov, skrývok atď. Kľúčovým pomocníkom pri správe dokumentácie sa môže stať GIS.