Geodáta pre projektanta

Geodáta pre projektanta
Prečo sú nové druhy podkladov výhodnejšie ako doteraz používané existujúce mapy, či podklady získané novým zameraním? Aké výhody prinášajú moderné geodáta z leteckého snímkovania alebo skenovania? Aj projektovanie stavieb chce držať krok s vývojom v oblastiach stavebníctva.

Vo všetkých oblastiach projektovania stavieb, či už ide o staviteľstvo pozemné, dopravné, vodné, alebo o výstavbu v priemysle, či o výstavbu rozvodov energie a produktov, stále je dôležité pre projektanta poznať súvislosti a obmedzenia dotknutého územia.

Projektant pri práci používa rôzne podklady, ktoré poskytujú poznanie územia, na ktorom sa bude realizovať stavba. Zohľadňuje informácie o hraniciach poľnohospodárskej a lesnej pôdy, o inžinierskych sieťach, ochranných pásmach, zohľadňuje vplyv stavby na životné prostredie atď.

Základným dokumentom projektu je situačný výkres, ktorý zobrazuje základné parametre stavby. Podkladom pre vyhotovenie situačného výkresu môžu byť:

     existujúce mapy, alebo

     nové zameranie.

Dnešný svet sa niekoľkonásobne zrýchlil a tomuto trendu podliehajú aj zmeny prostredia, v ktorom žijeme. Pokiaľ existujúce mapy nepochádzajú z dôveryhodného zdroja a nie sú aktuálne, zárukou kvalitných podkladov je len nové zameranie lokality.

Nové meranie odčerpáva zdroje z finančného balíka projektanta, ale na druhej strane poskytne aktuálne údaje podľa požiadaviek projektanta. Alebo aj nie, pokiaľ meraním poverí firmu, ktorá nectí pri svojej práci princípy kvality, alebo pochopí požiadavky projektanta inak.

Geodézia, aj samotný zber údajov o povrchu Zeme sa neustále rozvíja a ponúka projektantom nové druhy podkladov s vysokým rozlíšením a presnosťou:

     ortofotomapy,

     mračná bodov,

     priestorové modely.

Projektant, ktorý sa naučí používať presné a komplexné podklady, získava nespornú konkurenčnú výhodu, ktorá sa môže prejaviť hneď v niekoľkých smeroch:

Zrýchlenie práce:

Projektant nemusí objednávať zameranie a čakať na výsledky. Geodáta vie získať z pohodlia svojej kancelárie na portáli GEODATAstore.

Zníženie nákladov:

Cena za mapovanie záujmovej lokality nie je zanedbateľná položka rozpočtu projektanta, zvlášť pri projektoch väčšieho rozsahu.

Zvýšenie kvality:

Moderné geodáta obsahujú informáciu o území v pravidelných malých rozstupoch, čím komplexne a homogénne popisujú každú časť lokality. Nie je potrebné interpolovať jednotlivé merania alebo odhadovať informácie v miestach, kde meranie chýba.

Efektná prezentácia:

Čerešničkou na projekte môže byť priestorová vizualizácia alebo animácia zamýšľanej stavby v reálnych súvislostiach dotknutého územia, ktorá pomôže pochopiť koncepciu projektu, predstaviť si jeho štruktúru a vzájomnú interakciu s okolitým terénom a objektmi.

A nakoniec. Práca s novými geodátami bude zábavnejšia aj pre samotného projektanta.


Vyhľadávať dostupné údaje