Geodáta v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie

Popíšme si stupne projektovej dokumentácie stavby a preskúmajme možnosti použitia ortofotomáp (Ortofoto RGB) a digitálnych modelov terénu (DSM, DTM).

Stavebný zámer

Stavebný zámer je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi.

Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Využitie geodát:

     umiestnenie štúdie stavby do presného terénu (DSM, DTM)

     vizualizácia stavby klientovi (Ortofotomapa RGB)

DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška.

Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Využitie geodát:

     zobrazenie súvislostí lokality z navrhovanou novou stavbou, uľahčenie rozhodovania pre stavebné úrady (Ortofoto RGB, DTM)

     presné umiestnenie stavby do terénneho modelu (DTM)

DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška.

Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Využitie geodát:

     zobrazenie súvislostí lokality z navrhovanou novou stavbou (Ortofoto RGB, DTM)

     presné umiestnenie stavby do terénneho modelu (DTM)

     presná kalkulácia výkopov a násypov terénnych úprav stavby (DTM)

DRS – Dokumentácia pre realizáciu stavby

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác.

Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať.

Využitie geodát:

     zobrazenie súvislostí lokality z navrhovanou novou stavbou (Ortofoto RGB, DTM)

     presné umiestnenie stavby do terénneho modelu (DTM)

     presná kalkulácia výkopov a násypov terénnych úprav stavby (DTM)

DSRS – Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

DSRS obsahuje súbor údajov, písomností a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak ako bolo v skutočnosti realizované a určuje spôsob jeho užívania a údržby.

Cieľom je kontrola dodržania projektu.

Využitie geodát:

     doplňujúce zobrazenie stavby na ortofotomape (Ortofoto RGB)

     kontrola úplnosti kresby prvkov stavby v dokumentácii (RGB)

     generovanie modelu okolitého terénu z leteckých snímok (DTM)

     monitoring postupu výstavby (Ortofoto RGB)

Ortofotomapy a digitálne modely terénu sú viacnásobne použiteľným zdrojom informácií pre projekciu, realizáciu a kontrolu stavby.


Vyhľadávať dostupné údaje