Ako sa môže verejnosť podieľať na rozvoji územia

Ako sa môže verejnosť podieľať na rozvoji územia
Ako môže občianska verejnosť prispieť k tvorbe svojho najbližšieho životného prostredia pre seba, aj pre generácie, ktoré prídu po nás?

Časť 1: Územnoplánovacie podklady

Územné plánovanie neodpovedá len na otázky kde a čo je možné postaviť. Toto je len zvyčajný pohľad laickej verejnosti.

Stavebný zákon definuje ciele územného plánovania takto:

„Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.“

Zodpovednosť za vypracovanie územného plánu je pridelená obciam a samosprávam. Tvorba územného plánu sa deje na dosah verejnosti. A keďže územný plán je výsledkom kompromisu medzi názormi zúčastnených strán, je dôležité aby sa k tejto téme mohli vyjadriť aj samotní občania, žijúci na tomto území.

Ako môže občianska verejnosť prispieť k tvorbe svojho najbližšieho životného prostredia pre seba aj pre generácie, ktoré prídu po nás?

Na začiatok trocha teórie.

Úlohy územného plánovania podľa zákona sa zabezpečujú:

     sledovaním, vyhodnocovaním a evidenciou údajov a informácií o území,

     prevádzkovaním informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe,

     územnoplánovacou činnosťou,

     rozhodovaním v územnom konaní.

Územnoplánovacou činnosťou je:

     obstarávanie a spracovanie ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV a udržiavanie ich aktuálneho stavu,

     obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE a udržiavanie jej aktuálneho stavu.

ÚZEMNOPLÁNOVACIE PODKLADY (ÚPP) sú:

     urbanistická štúdia,

     územný generel,

     územná prognóza,

     územno-technické podklady.

ÚPP slúžia ako podklad na vyhotovenie územnoplánovacej dokumentácie. Ale pozor! Za istých okolností môžu slúžiť aj ako podklad pre územné  rozhodovanie.

Urbanistická štúdia

Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v území. Štúdia môže slúžiť na rôzne účely, čo sa v praxi niekedy zneužíva. Pokiaľ štúdiu zabezpečuje investor a nie obec, môže sa ľahko stať, že projektant pri jej vypracovaní uprednostňuje najmä záujmy investora a nie komplexné záujmy obce.

Zadanie urbanistickej štúdie je dokument, ktorý sa spracováva v počiatočnej etape, pred vypracovaním štúdie a musí ho na komunálnej úrovni schváliť obecné zastupiteľstvo (aj s účelom, na aký bude štúdia použitá). Musí byť jasné, či má slúžiť na zmenu územného plánu, alebo na jeho spodrobnenie, alebo na niektorý z ďalších účelov.

V prípade nejasností  v súvislosti s urbanistickou štúdiou by mal občan v prvom rade preveriť, či:

     obsah a rozsah zadania bol skutočne v zadaní určený,

     obsah a rozsah zadania bol prerokovaný a schválený aj príslušným orgánom územného plánovania,

     sa štúdia skutočne používa na taký účel, aký bol schválený v zadaní,

     ju vypracoval oprávnený projektant,

     je v súlade s územným plánom, avšak iba ak neslúži na zmenu územného plánu,

     sa k zadaniu vyjadril aj stavebný úrad, ak slúži ako podklad pre územné rozhodnutie.

Lepšie je však problémom predchádzať. Prevenciou môže byť, ak verejnosť pravidelne sleduje program zastupiteľstva a ak sa má prerokovávať zadanie urbanistickej štúdie, môže ovplyvňovať jej podobu pripomienkovaním, alebo lobovaním prostredníctvom poslancov zastupiteľstva.

V prípade, že verejnosť zistí, že štúdia bola použitá alebo získaná v rozpore s predpismi, môže argumentovať, že sa jedná o nezákonný podklad a domáhať sa nápravy u obecného zastupiteľstva, starostu alebo prokuratúry, ale aj na krajskom stavebnom úrade.

Územný generel

Územný generel podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy,  technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie.

Územný generel obstaráva príslušný orgán územného plánovania, ktorým môže byť na komunálnej úrovni obec, alebo samosprávny kraj.

Kontrolná úloha verejnosti spočíva najmä v zistení:

     či generel vypracovala oprávnená osoba,

     či bol obsah a rozsah generelu určený v zadaní,

     či je obsah jeho zadania v súlade s platnými zákonmi.

Územná prognóza

Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. V praxi sa na komunálnej úrovni používa len ojedinele.

Územno-technické podklady (ÚTP)

Územno-technické podklady ako účelovo zamerané a sústavne dopĺňané  súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej republiky a pre vybrané územné celky.

Ostatné podklady

Ostatné podklady sú existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú ďalšie informácie o území, zvyčajne stratégie, programy a koncepcie rôznych oblastí života obce. Niektoré z týchto koncepčných dokumentov sa schvaľujú alebo prijímajú aj za účasti verejnosti, ktorá tým, že ovplyvní ich podobu, môže ovplyvniť aj územné plány.

Aj takéto koncepčné dokumenty však verejnosť môže ovplyvniť najmä tým, že sa nimi bude aktívne zaoberať v štádiu ich prípravy a schvaľovania, že bude vyjadrovať svoj názor.


Vyhľadávať dostupné údaje