Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej ako „VOP“)

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 21638/V (ďalej len "Poskytovateľ") umožňuje Objednávateľom zakúpiť si licenciu k Produktom (ďalej len "Licencia GOCL") na obchodnom webovom portáli prevádzkovanom Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.geodatastore.sk (ďalej len "obchodný webový portál") za podmienok, tak ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach VOP.

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Objednávateľom je v zmysle VOP Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku Licencie GOCL prostredníctvom obchodného webového portálu Poskytovateľa, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila cenu.
  2. Objednávateľom informačných e-mailov /newsletterov/ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala formulár prihlásenia sa k bezplatnému odberu produktovej ponuky.
  3. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri zakúpení Licencie GOCL nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. Produkt je časť alebo celok z digitálneho diela uverejneného v ponuke obchodného webového portálu v požadovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch, definovaný Objednávateľom nad záujmovým územím. Jednotlivé druhy, špecifikácia jednotlivých Produktov, informácie o ich cene a zľavách, sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa.
  5. Zakúpením Licencie GOCL sa rozumie udelenie práva na použitie Objednávateľom vybraného Produktu zo strany Poskytovateľa.
 2. Registrácia
  1. K zakúpeniu Licencie GOCL nie je povinná registrácia.
  2. Avšak pokiaľ sa Objednávateľ rozhodne zaregistrovať, je povinný poskytnúť pravdivé informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou.
  3. Len v prípade ak je Objednávateľ registrovaný, môžu mu z registrácie vyplývať aj výhody, ako sú: využívanie zliav, vernostný program, pravidelné informovanie o novinkách a akciách.
 3. Objednávka
  1. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu na základe vlastnej a slobodnej vôle po tom, čo sa s obsahom, špecifikáciou a kvalitou príslušného Produktu oboznámil na obchodnom webovom portáli. Objednávateľ potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito VOP, vrátane sprostredkovania hlavných vlastností a špecifikácii príslušného Produktu, jeho ceny, poskytnutia informácií o možnosti využitia zliav, a že s takýmito podmienkami súhlasí.
  2. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie GOCL k príslušnému Produktu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára podľa pokynov uvedených na obchodnom webovom portáli. Objednávateľom riadne vyplnená a zaslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o zakúpení Licencie (ďalej len „Zmluva“) a Objednávateľ je ňou viazaný od momentu, kedy mu bolo doručené oznámenie Poskytovateľa o tom, že Poskytovateľ túto objednávku akceptuje. Doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.
  3. Odoslaním riadne vyplnenej objednávky Objednávateľ vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednanú Licenciu GOCL, s prípadnými nákladmi spojenými s uskutočnením platby a s týmito VOP.
  4. Ak Objednávateľ zistí nezrovnalosti vo svojej odoslanej objednávke je oprávnený danú objednávku po dohode s Poskytovateľom upraviť, prípadne ju zrušiť.
  5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Používateľa.
 4. Dodanie
  1. Licencia je dodávaná v elektronickej forme. Po úhrade ceny Licencie GOCL bude Objednávateľovi zaslaný tzv. „licenčný e-mail“, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo, pomocou ktorých má Objednávateľ možnosť stiahnuť si príslušný Produkt, ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia z internetovej stránky Poskytovateľa.
  2. Zaslaním tzv. „licenčného e-mailu“ začína plynúť lehota na stiahnutie Produktu, ku ktorému sa vzťahuje zakúpené Licencia GOCL, ktorá je stanovená na 7 kalendárnych dní. Uplynutím tejto lehoty sa považuje Produkt za dodaný bez ohľadu na fakt, či Objednávateľ stiahol Produkt z obchodného webového portálu.
  3. V prípade technických problémov počas sťahovania Produktu ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia GOCL je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať zákaznícku podporu Poskytovateľa.
 5. Cena a platobné podmienky
  1. Objednávateľ je povinný fakturovanú cenu za zakúpenie Licencie GOCL riadne a včas zaplatiť.
  2. Cena za zakúpenie Licencie je zobrazená počas objednávacieho procesu. Všetky ceny sú uvádzané s DPH pokiaľ nie je uvedené inak.
  3. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovené faktúry sú Poskytovateľom a Objednávateľom považované za plnohodnotné faktúry.
  4. Po potvrdení objednávky bude Poskytovateľom vystavená a Objednávateľovi doručená faktúra v elektronickej forme na e–mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo ak Objednávateľ v objednávke uvedie, že žiada o zaslanie faktúry poštou, bude táto zaslaná na uvedenú korešpondenčnú adresu. Náklady spojené so zaslaním znáša Objednávateľ.
  5. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. Platbu môže Objednávateľ uskutočniť prostredníctvom on-line platobného systému TrustPay, po potvrdení objednávky bude Objednávateľ presmerovaný na stránky platobnej brány TrustPay, kde uskutoční úhradu ceny. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
  6. Objednávateľ si môže pri zakúpení Licencie GOCL k Produktom uplatniť zľavu za podmienok uvedených na obchodnom webovom portáli.
 6. Odstúpenie od Zmluvy
  1. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorým je Spotrebiteľ
   Vzhľadom na to, že Licencia GOCL sa dodáva vo forme elektronického obsahu výlučne elektronickou formou inak ako na hmotnom nosiči, a vzhľadom na to, že Objednávateľ pri potvrdení objednávky Licencie GOCL výslovne súhlasil s takýmto spôsobom dodania a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy nie je možné.
  2. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa
   Vzhľadom na charakter a vlastnosti Produktu sa Poskytovateľ a Používateľ Objednávateľ dohodli, že nie je možné od tejto Zmluvy odstúpiť.
 7. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Produkt, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia:
   • má v zásade také vlastnosti a špecifikácie, aké sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa,
   • je dodaný v požadovanom rozsahu a kvalite,
   • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. V prípade porušenia záruk uvedených v bode 1 tohto článku týchto VOP má Objednávateľ nárok na:
   • odstránenie vady Produktu,
   • dodanie Produktu bez vady.
  3. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ odporúča Objednávateľovi v prípade problémov kontaktovať najskôr zákaznícku podporu na obchodnom webovom portáli.
  4. Právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady môže Objednávateľ zaslaním e-mailu na adresu support@geodatastore.sk alebo ako poštovú zásielku na adresu GEODETICCA VISION, s.r.o., Zákaznícka podpora GDS, Floriánska 19, 040 01 Košice.
  5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Objednávateľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
  6. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že obsah a forma Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia GOCL, bude vyhovovať požiadavkám Objednávateľa, alebo že jeho používanie bude nerušené a bezchybné.
  7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov Objednávateľa.
 8. Ochrana osobných údajov a súkromia

  Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o, Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 je prevádzkovateľom internetového obchodu www.geodatastore.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ je si vedomý, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné, preto ochrane venuje náležitú pozornosť a nakladá s nimi v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov. Je dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme, akým spôsobom ich ďalej používame a aké sú Vaše práva, preto venujte pozornosť uvedeným informáciám o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)..

  Definícia pojmov:
  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

  Dotknutá osoba je fyzická osoba ktorej sa osobné údaje týkajú.

  Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

  Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

  Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

  Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom

  Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zásady spracovania osobných údajov:

Osobné údaje musia byť:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe(„zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
 2. získané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, na ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú( „ minimalizácia údajov“);
 4. správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia(„správnosť“);
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb ( „minimalizácia uchovávania“);
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („ integrita a dôvernosť“).

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl.13 „GDPR“.

Prevádzkovateľ osobných údajov:
GEODETICCA VISION, s.r.o., sídlom: Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 (ďalej len ako "Poskytovateľ").

Kontaktné údaje zodpovednej osoby.
dpo@geodeticca.sk

Účel spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov:

Pokiaľ Ste Objednávateľom Vaše osobné údaje spracúvame na účel:

 • Spracovania/realizácie objednávky:

Vaše osobné údaje spracúvame bez súhlasu, pretože sú nevyhnutné na uzatvorenie licenčnej dohody cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie, zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie produktu, vydanie účtovného dokladu, riešenie prípadnej reklamácie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1. písm. b.).  Spracúvanie osobných údajov je taktiež nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Poskytovateľa ako napr. zákon o účtovníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1. písm. c.)

 • Zákaznícka podpora:

Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení licenčnej dohody spracovávame Vaše osobné údaje v zmysle GDPR čl.6 ods. 1 písm. b), ktorým je nevyhnutnosť pre splnenie licenčnej dohody, ktorej Ste zmluvnou stranou.

 • Komunikácia:

Zhromaždené údaje môžeme využívať s cieľom komunikácie s Vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme Vám oznámili aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky, reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie potrebné informácie na zabezpečenie služieb najvyššej kvality. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1 písm. b) nevyhnutnosť splnenia licenčnej dohody.

 • Realizácie zasielania produktovej ponuky, produktovej akcie (zasielanie informačných e-mailov(newsletterov)):

Proti tomuto spracúvaniu máte právo namietať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom doručenom e-maily alebo na emailovej adrese zodpovednej osoby dpo@geodeticca.sk.

V prípade, že odoberanie newsletterov odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ o to opätovne požiadate. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorým je hlavne dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách ako aj o našich službách a produktoch.

Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom Vaše osobné údaje spracúvame na účel:

Poskytovania benefitov na základe vernostného programu.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe dobrovoľne udeleného súhlasu v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. a), svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na emailovej adrese zodpovednej osoby dpo@geodeticca.sk alebo písomne na adrese Poskytovateľa.

Súhlas zaregistrovaného Objednávateľa (ďalej len „dotknutá osoba“).
Poskytovateľ získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre Poskytovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Súhlas je udelený samostatne na účel spracovania osobného údaju. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať na emailovej adrese zodpovednej osoby dpo@geodeticca.sk alebo písomne na adrese Poskytovateľa. Poskytovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Zoznam osobných údajov.

Pokiaľ Ste Objednávateľom spracúvame Vaše osobné údaje za účelom spracovania/realizácie objednávky v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa,adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, pri platbe kartou osobné údaje Objednávateľa nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Za účelom komunikácie a zákazníckej podpory spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje uvedené v rozsahu komunikácie. Za účelom zasielania informačných e–mailov (newsletterov) spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa. V rámci zasielania newsletterov budeme dodatočne získavať informácie o Vašich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké a koľko krát kliknete na doručené odkazy, IP adresu, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka.

Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: typ zákazníka, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo, členstvo v komore stavebných inžinierov či architektov.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Príjemca/Kategória príjemcov.

Sprostredkovateľom Poskytovateľa je spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľom v zmysle čl.28 GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej poveril sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa GDPR.

Osobné údaje spracúvané za účelom zasielania informačných e-mailov /newsletterov/ sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov Poskytovateľovi vyplýva zo zákona.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.
Poskytovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania. Poskytovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje a nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a zázname o spracovateľskej činnosti jednotlivých informačných systémoch Poskytovateľa.

Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb.
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.
Po skončení účelu spracúvania a doby uchovávania osobné údaje budú zlikvidované. Po skončení vymedzeného účelu je Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Vo všeobecnosti platí, že Poskytovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

Osobné údaje získané na účel plnenia licenčnej dohody bude Poskytovateľ uchovávať po dobu platnosti licenčnej dohody a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe Zákona o účtovníctve, t.j. 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa na účel zasielania informačných e-mailov(newsletterov) bude Poskytovateľ uchovávať do odvolania súhlasu alebo do doby počas ktorej trvá oprávnený záujem Poskytovateľa.

Osobné údaje získane za účelom komunikácie a zákazníckej podpory bude Poskytovateľ uchovávať po dobu 2 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu na účel poskytovania benefitov na základe vernostného programu bude Poskytovateľ uchovávať do odvolania súhlasu alebo do doby 3 rokov od udelenia súhlasu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely spracovania/realizácie objednávky je nevyhnutné na uzatvorenie licenčnej dohody t. z. je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia Poskytovateľ nemôže uzavrieť licenčnú dohodu.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely komunikácie a zákazníckej podpory je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia údajov nemôžeme s Vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účel zasielania informačných e-mailov(newsletterov) v prípade, ak ste Objednávateľom je potrebné na dosiahnutie oprávneného záujmu Poskytovateľa.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účel poskytovania benefitov na základe vernostného programu je dobrovoľné.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov.

Pokiaľ Ste Objednávateľom máte právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • namietať spracúvanie osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Pokiaľ Ste zaregistrovaným Objednávateľom

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte ako dotknutá osoba kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate ako dotknutá osoba, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Ak nás požiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, sme povinný ich vymazať v taxatívne stanovených prípadoch:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme Vaše osobné údaje spracúvali a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. ak budete namietať na spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Nemáme ako povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak je ich spracúvanie potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme ako Poskytovateľ obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak

 1. namietate správnosť Vašich osobných údajov; počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietate spracúvanie osobných údajov; Poskytovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme osobné údaje ako Poskytovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Ako Poskytovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Ako Poskytovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré Ste poskytli nám ako Poskytovateľovi a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva :

 1. na základe Vášho súhlasu,
 2. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 3. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. V prípade, ak Ste Objednávateľ a budete namietať na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania informačných e-mailov(newsletterov) Vaše osobné údaje nebudeme ta týmto účelom spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Odkazy na iné stránky atď.

Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky alebo integrované stránky. Nezodpovedáme za obsah webových stránok iných spoločností (webové stránky tretích strán) alebo za praktiky takýchto spoločností, čo sa týka zberu osobných údajov. Webová stránka obsahuje loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnych sietí, čím vytvoríte odkaz. Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak si neželáte, aby o Vás sociálne siete získavali údaje, neklikajte na uvedené logá. Pri návšteve webových stránok tretích strán by Ste si mali prečítať zásady na ochranu

osobných údajov a ostatné príslušné zásady vlastníkov príslušných stránok.

Cookies

Informácie o cookie je možné nájsť na tomto odkaze.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené v týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí.

Poskytovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku - najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 01.05.2019