Spracovanie osobných údajov pre Referencie

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Tieto informácie sú určené fyzickým osobám – klientom, ktorí poskytli referenciu (ďalej „len dotknuté osoby“).

Cieľom tohto vyhlásenia je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, email: geovis@geodeticca.sk

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, email: dpo@geodeticca.sk

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ:

Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie/funkcia spracúvame za účelom zverejnenia Vašich referencií, názorov na činnosť Prevádzkovateľa na webovej stránke GEODATASTORE. Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR _ súhlas dotknutej osoby.

Komu poskytujeme alebo môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Nezamýšľame prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Doba uchovávania osobných údajov

Do existencie prevádzkovateľa, prípadne do odvolania súhlasu.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky neposkytnutia:

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, v prípade ak nám neposkytnete osobné údaje nezverejníme Vašu referenciu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Prevádzkovateľa máte právo:

  • súhlas kedykoľvek odvolať;
  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme ako Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo na základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok a spôsobom uvedeným v nariadení GDPR. Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju Prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým oznámil obmedzenie spracovania jej osobných údajov.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu a ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného Prevádzkovateľa.

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba nemáte právo namietať spracúvanie osobných údajov vzhľadom na právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorým je súhlas dotknutej osoby.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla www.dataprotection.gov.sk.