Open Creative Licence

Licenčná dohoda s koncovým používateľom

(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi

GEODETICCA VISION, s.r.o.
Floriánska 19
040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 21638/V
IČO: 44 014 091
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a            

KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ
(ďalej len „Používateľ“)

Preambula:

Produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie – licencia. Poskytovateľ zostáva vlastníkom Produktu a prípadného fyzického média na ktorom sa Produkt dodáva v obchodnom balení, ako aj všetkých kópii Produktu, na ktoré má Používateľ právo podľa tejto Dohody.

Pred stiahnutím, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania Produktu. Stiahnutie, kopírovanie alebo používanie Produktu je znakom toho, že si Používateľ túto Dohodu prečítal, rozumie jej a súhlasí s jej všetkými ustanoveniami. 

Článok 1 - Definícia pojmov

Používateľ - spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá akceptovala túto Dohodu.

Produkt – presne definovaný produkt, na používanie ktorého sa vzťahuje Dohoda.

Záujmové územie - Používateľom geograficky definované územie, ku ktorému sa udeľujú licenčné práva na používanie Produktu.

Odvodený produkt - akékoľvek dielo alebo informácia, ktoré boli vytvorené Používateľom pomocou Produktu a/alebo z Produktu, a ktoré neobsahujú žiadnu obrazovú informáciu z Produktu a tiež žiadnu výškovú informáciu z Produktu, ktoré nie sú s Produktom spojené a z ktorých nie je možné spätne vytvoriť Produkt alebo jeho časť.

Produkt s pridanou hodnotou - akékoľvek dielo alebo informácia, ktoré boli vytvorené Používateľom pomocou Produktu a/alebo z Produktu, ktoré obsahujú obrazovú informáciu z Produktu alebo jej časť a/alebo výškovú informáciu z Produktu alebo jej časť, a ktoré vzniklo významnou modifikáciou Produktu a/alebo pridaním iných dát. Pre vylúčenie pochybností, Produkt s pridanou hodnotou nikdy nevzniká bez významnej modifikácie Produktu a/alebo bez pridania iných dát, ktoré významným spôsobom zmenia rozsah a obsah informácií poskytovaných Produktom.

Článok 2 – Licencia Geodeticca Open Creative Licence

2.1. V prípade, že Používateľ súhlasil s touto Dohodou a bude dodržiavať všetky jej podmienky, Poskytovateľ mu udeľuje nasledovné práva („Licencia GOCL“):

a) nevýhradné a neprevoditeľné, časovo a územne neobmedzené právo na použitie, ukladanie a zobrazovanie Produktu  s výnimkou uvedenou v bode 3.1 tejto Dohody;

b) na vyhotovenie rozmnoženín Produktu  alebo Produktu s pridanou hodnotou vo forme tlačenej, fotografickej alebo trojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie. Takáto rozmnoženina musí obsahovať viditeľne zobrazenú ochrannú doložku uvedenú v bode 4.2 tejto Dohody;

c) meniť, upravovať, či spracovávať  Produkt vektorizáciou, klasifikáciou, prípadne iným spôsobom na výrobu Produktov s pridanou hodnotou a/alebo Odvodených produktov s výnimkou uvedenou v bode 3.1 písm. a) tejto Dohody.

Článok 3 - Obmedzenie práv

3.1. Používateľ sa zaväzuje, že Produkt bude používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva. Pri používaní Produktu je Používateľ povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

a) Používateľ Produkt nesmie používať ani publikovať pomocou štandardov Open Geospatial Consortium (http://www.opengeospatial.org/standards) ani spracovávať Produkt do ďalších štruktúr, ktoré menia charakter a formát dát, ako napr. dlaždicovanie v štruktúre Tile Map Service (TMS) alebo MBTiles.

b) Používateľ Produkt nesmie predať, prenajať, požičať, vypožičať, zdieľať alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie.

c) Používateľ nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku súhlas tretej osobe na použitie Produktu ani nie je oprávnený udelenú Licenciu GOCL postúpiť na tretiu osobu a to ani v časti.

d) Používateľ nesmie zmeniť alebo odstrániť ochrannú doložku „©Geodeticca (rok nadobudnutia)“ obsiahnutú v alebo na Produkte.

Článok 4 - Práva duševného vlastníctva

4.1. Produkt a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva  k nemu, sú vlastníctvom Poskytovateľa. Produkt je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Štruktúra a organizácia Produktu sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami Poskytovateľa. Všetky práva k Produktu, okrem práv ktoré boli výslovne udelené Používateľovi Produktu v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

4.2. Akékoľvek rozmnoženiny Produktu alebo Produktu s pridanou hodnotou, ktoré Používateľ smie vytvoriť podľa tejto Dohody, musia obsahovať logo Poskytovateľa a nasledujúcu viditeľne zobrazenú ochrannú doložku: „©GEODETICCA (rok nadobudnutia)”.

Článok 5 – Záruka

5.1. Používateľ uznáva, že Produkt je poskytovaný "ako stojí a leží", bez výslovnej alebo implikovanej záruky akéhokoľvek druhu a v maximálnej miere dovolenej aplikovateľnými zákonmi. Neexistuje žiadna záruka zo strany Poskytovateľa ani žiadnej ďalšej strany, že obsah a forma Produktu, bude vyhovovať požiadavkám a očakávaniam Používateľa, alebo že používanie Produktu bude nerušené a bezchybné. Používateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Produktu pre dosiahnutie jeho zamýšľaných výsledkov a za používanie a výsledky, ktoré s Produktom dosiahne.

Článok 6 - Zodpovednosť

6.1. Poskytovateľ nebude zodpovedný v miere, ktorú povoľujú príslušné zákony za nijaké špeciálne, náhodné, priame a nepriame, ekonomické alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane a bez obmedzenia škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, prerušenia podnikania, straty informácií alebo akejkoľvek ďalšej finančnej straty), škody na zdraví, živote a majetku, ktoré vyplývajú z používania, alebo z nemožnosti používať Produkt na iný účel ako je určený, a to aj vtedy, keď bol Používateľ na možnosť takýchto škôd upozornený. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.

Článok 7 - Záverečné ustanovenia

7.1. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.
7.2. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy Používateľ odsúhlasil túto Dohodu.
7.3. V prípade zániku Licencie GOCL musí Používateľ Produkt a všetky jeho kópie okamžite zničiť alebo na vlastné náklady vrátiť Poskytovateľovi. Všetky oznámenia a vrátený  Produkt je potrebné doručiť na adresu: GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika.
7.4. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Používateľ výslovne súhlasí, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním Produktu je príslušný Okresný súd Košice I a výslovne súhlasí s výkonom jurisdikcie týmto súdom.
7.5. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených.
7.6. Táto Dohoda je vyhotovená v slovenskom a anglickom jazyku, pričom v prípade vzniku akýchkoľvek nezrovnalostí má prednosť slovenské znenie Dohody.