Územné plánovanie

Územné plánovanie
Svet sa od roku 1950 zásadne zmenil. Počet obyvateľov zeme vzrástol na 7,45 miliárd v roku 2016. Tieto zmeny sa zásadne odrážajú aj na spôsobe, akým žijeme. Aby sme pri takomto náraste populácie dosiahli trvalo udržateľný rozvoj, práve územné plánovanie hrá kľúčovú rolu.

Územné plánovanie

Keď hovoríme o trvalo udržateľnom rozvoji územia, máme namysli využívanie územia spôsobom, kde je podporovaný a vyvážený vzťah medzi 3 piliermi:

 • priaznivé životné prostredie,
 • hospodársky rozvoj,
 • súdržnosť spoločenstva obyvateľov územia.

Ciele a úlohy územného plánovania

Ciele územného plánovania sú zamerané na vytváranie a reguláciu vyváženého vzťahu podmienok pre 3 základné oblasti udržateľného rozvoja. Tieto oblasti musia byť vo vzájomnom súlade, aby boli výstavbou a rozvojom uspokojované potreby nielen súčasnej generácie, ale aby sa už dnes bral na zreteľ život budúcich generácií. Obsahom podmienok týchto hlavných zásad je už zmienené priaznivé životné prostredie (ochrana životného prostredia; efektívne využívanie prírodných zdrojov apod.), hospodársky rozvoj (stabilný ekonomický vývoj; nízka miera nezamestnanosti apod.) a sociálne hľadisko (súdržnosť spoločenstva obyvateľov územia).

Úlohy územného plánovania platia všeobecne pre všetky územné plánovacie činnosti a pre všetky nástroje územného plánovania. Vždy je treba brať na zreteľ súčasný charakter, podmienky a hodnoty území a citlivo ich zohľadňovať pri územnej plánovacej činnosti:

 • územie spoznať, posúdiť jeho stav (prírodné, kultúrne a civilizačné hodnoty),
 • stanoviť koncepciu rozvoja územia vrátanie urbanistickej koncepcie
 • preveriť a posudzovať potrebu zmien v území a verejný záujem na ich prevedení, prínosy, problémy a riziká, ktoré môžu znamenať pre oblasti verejného zdravia, životného prostredia alebo taktiež aký vplyv majú napríklad na verejnú infraštruktúru
 • stanoviť urbanistické, architektonické a estetické požiadavky na využívanie a priestorové usporiadanie územia
 • vytvoriť podmienky pre odstraňovanie dôsledkov náhlych hospodárskych zmien,
 • vytvoriť podmienky pre znižovanie nebezpečenstva ekologických a prírodných katastrof a odstraňovanie ich dôsledkov.

Nástroje územného plánovania

Nástroje územného plánovania sú špecifikované v stavebnom zákone. Sú to prostriedky, ktoré slúžia na plnenie úloh a umožňujú dosahovať ciele územného plánovania. Nástroje územného plánovania sú podľa stavebného zákona rozdelené na územnoplánovacie podklady, územnoplánovaciu dokumentáciu a územné rozhodnutie.

Územnoplánovacie podklady sú:

 1. Urbanistická štúdia
 2. Územný generel,
 3. Územná prognóza,
 4. Územno-technické podklady.

Územnoplánovacia dokumentácia:

 1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska,
 2. Územný plán regiónu,
 3. Územný plán obce,
 4. Územný pán zóny.

Územné rozhodnutie:

 1. Rozhodnutie o umiestnení stavby,
 2. Rozhodnutie o využívaní územia,
 3. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny,
 4. Rozhodnutie o stavebnom uzávere.

Práve pri koncepčnom plánovaní územného rozvoja, pri jeho rozvoji a územnom rozhodovaní sú geodáta veľmi prospešné. Umožňujú zároveň vytvárať územné plány na podklade digitálnych modelov terénu a ortofotomáp a ich zobrazovanie v informačnom systéme spolu s katastrálnymi a inými podkladmi.

Zdroje:

http://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50#p2-7


Vyhľadávať dostupné údaje