Ortofotomapy ušetria náklady architektovi

Ortofotomapy ušetria náklady architektovi
Architekti k svojej práci potrebujú množstvo podkladov. Niektoré z nich dnes môžu nahradiť geodátami – ortofotomapami a modelmi terénu – a ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Činnosť architekta je rôznorodá a zahŕňa vyhotovenie stavebných štúdií, projektov, územných plánov, vykonáva stavebný dozor, poradenstvo, odborné posudky a odhady.

Jedným z podkladov pri práci je zobrazenie záujmového územia vo forme polohopisného a výškopisného zamerania, ktoré vyhotovuje geodet.

Dostupnou alternatívou v dnešnej dobe môžu byť aj geodáta: farebná ortofotomapadigitálny model terénu.

Ortofotomapa zobrazuje územie v dostatočnej podrobnosti a presnosti. Ďalšou výhodou je veľmi cenná obrazová informácia, umožňujúca realistický náhľad na predmetné územie a okolie. V prípade potreby vyhotovenia technických výkresov je možné ortofotomapu vektorizovať – prekresliť do čiarovej kresby. Keďže ortofotomapa je georeferencovaná – obsahuje informáciu o polohe v súradnicovom systéme – vektorová kresba je tiež umiestnená v  súradnicovom systéme a umožňuje použitie s ostatnými podkladmi bez potreby posúvania a otáčania výkresov.

Ortofotomapa však neobsahuje informáciu o výškach objektov a terénu. Tieto údaje je však možné získať z digitálneho modelu terénu alebo digitálneho modelu povrchu. Tieto modely sú tvorené priestorovými bodmi, usporiadanými v mriežke s jednotnými rozstupmi . Z modelu terénu je možné vytvoriť priestorový model územia alebo ho zobraziť vrstevnicami.

Spojením týchto dvoch produktov – ortofotomapy a modelu terénu – architekt získava cenný zdroj priestorových informácií o území.

Najväčším prekvapením však je cenová dostupnosť týchto produktov. Porovnanie cien geodetických prác a geodát pre projekty rôzneho rozsahu sa nachádza v článku Ortofotomapy ako podklad pre projektanta.

Typickou činnosťou architekta je vyhotovenie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie. Cena geodát v rozsahu územia obce alebo mesta je rovnako priaznivá.

Cena ortofotomáp a modelov terénu pre priemerné územie mesta a obce v GeodataStore:

územie

priemerná

výmera

Cena v EUR bez DPH

Ortofotomapa

Modely povrchu a terénu

RGB10

RGB20

RGB50

DSM50

DSM100

DSM200

DTM50

DTM100

DTM200

mesta

50 km2

4990,00

2772,20

1940,60

5928,60

4446,50

2964,30

2522,80

1892,10

1261,40

obce

20 km2

2044,00

1135,60

794,90

2535,80

1901,90

1267,90

1079,10

809,30

539,50

RGB10, RGB20, RGB50 ... farebná ortofotomapa s veľkosťou pixla 10 cm, 20 cm, 50 cm,
DSM50, DSM100, DSM200 ... digitálny model povrchu s rozlíšením 50 cm, 100 cm, 200 cm,
DTM50, DTM100, DTM200 ... digitálny model terénu s rozlíšením 50 cm, 100 cm, 200 cm.

Architekt pri územnom plánovaní obce alebo mesta vie na portáli GeodataStore za rozumnú cenu získať kvalitné informácie o území, ktoré mu uľahčia a skvalitnia prácu. 


Vyhľadávať dostupné údaje