Ortofotomapy ako podklad pre projektanta

Každá  stavba rodinného domu, inžinierskej siete, cestnej komunikácie, priemyselného závodu, alebo iná stavba žije svojim životom od prvotnej myšlienky  až po odovzdanie stavby do užívania.

Dôležitým podkladom pre vypracovanie štúdie a samotného projektu je polohové a výškové zameranie záujmového územia. Týmto geodetickým zameraním projektant získa informáciu o objektoch na území  a o priebehu terénu. Projektant potom vie prispôsobiť tvorbu projektu existujúcim stavbám, inžinierskym sieťam, vodným zdrojom, dokáže umiestniť stavbu v súlade s priebehom terénu a optimalizovať výkopové práce.

Podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác, vydaného spoločnosťou UNIKA Bratislava s.r.o., je cena geodetického zamerania polohopisu a výškopisu územia závislá od rozlohy a účelu.

Ďalšou možnosťou, ako získať tieto informácie, je využiť detailnú ortofotomapu ako polohopisný podklad a digitálny model terénu ako alternatívu výškopisného zamerania.

Porovnajte cenu účelovej mapy, získanej geodetickým zameraním a cenu  modelu terénu a ortofotomapy.

Uvažujme tri modelové prípady pre projekty líšiace sa rozsahom:

  1. projekt rodinného domu (územie o rozsahu cca 1000 m2 = 20 x 50 m)
  2. projekt priemyselného závodu (územie o rozsahu cca 10 ha = 200 x 500 m)
  3. projekt diaľnice (územie o rozsahu cca 200 ha = 200 x 10000 m)

1. Projekt rodinného domu (rozsah cca 1000 m2)

Porovnanie cien
geodetických prác a geodát

Cena
podľa
sadzobníka 1)

Cena z
Geodat
Store 2)

Poznámka 3)

Polohopisné zameranie

Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 a 1:250

320,00

36,00

RGB10

Účelové mapy ostatné v mierke 1:500

263,50

20,00

RGB20

Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo 1:2000

254,00

14,00

RGB50

Účelové mapy ostatné - extravilán všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

158,50

14,00

RGB50

Meranie a zobrazenie výškopisu - všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

79,00

46,10

DSM50

34,60

DSM100

23,00

DSM200

19,60

DTM50

14,70

DTM100

9,80

DTM200

2. Projekt priemyselného závodu (rozsah cca 10 ha)

Porovnanie cien
geodetických prác a geodát

Cena
podľa
sadzobníka 1)

Cena z
Geodata
Store 2)

Poznámka 3)

Polohopisné zameranie

Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 a 1:250

3200,00

36,00

RGB10

Účelové mapy ostatné v mierke 1:500

2634,00

20,00

RGB20

Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo 1:2000

2540,00

14,00

RGB50

Účelové mapy ostatné - extravilán všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

1585,00

14,00

RGB50

Meranie a zobrazenie výškopisu - všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

790,00

46,10

DSM50

34,60

DSM100

23,00

DSM200

19,60

DTM50

14,70

DTM100

9,80

DTM200

3. Projekt diaľnice (rozsah cca 200 ha)

Porovnanie cien
geodetických prác a geodát

Cena
podľa sadzobníka 1)

Cena z
Geodata
Store 2)

Poznámka 3)

Polohopisné zameranie

Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 a 1:250

64000,00

214,00

RGB10

Účelové mapy ostatné v mierke 1:500

52700,00

118,90

RGB20

Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo 1:2000

50800,00

83,20

RGB50

Účelové mapy ostatné - extravilán všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

31700,00

83,20

RGB50

Meranie a zobrazenie výškopisu - všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

15800,00

273,03

DSM50

204,78

DSM100

136,52

DSM200

116,18

DTM50

87,14

DTM100

58,09

DTM200

Poznámky:

1) cena v € bez DPH vypočítaná ako priemer minimálnej a maximálnej sadzby
2) cena v € bez DPH za farebnú ortofotomapu RGB s veľkosťou pixla 10 cm – 50 cm (podľa mierky)
3) RGB10, RGB20, RGB50 ... farebná ortofotomapa s veľkosťou pixla 10 cm, 20 cm, 50 cm,
    DSM50, DSM100, DSM200 ... digitálny model povrchu s rozlíšením 50 cm, 100 cm, 200 cm,
    DTM50, DTM100, DTM200 ... digitálny model terénu s rozlíšením 50 cm, 100 cm, 200 cm.

Zhrnutie

Samozrejme, ortofotomapa nie je rovnocenným technickým podkladom pre projekčné práce. Technické normy požadujú vektorovú kresbu. Ale ortofotomapu je možné v bežnom CAD softvéri vektorizovať.

V kombinácii vektorizovanej ortofotomapy a digitálneho modelu terénu je možné získať rýchle a presné polohopisné a výškopisné podklady pre projekciu.  A to online, aj v noci a počas víkendu, a navyše s neoceniteľnou obrazovou informáciou o záujmovom území.

Z  porovnania vyplýva pozitívna informácia pre projektanta: geodáta sú už dnes cenovo dostupné. V mnohých prípadoch dokážu nahradiť klasické geodetické zameranie.


Vyhľadávať dostupné údaje