Digitálny model terénu

Digitálny model terénu

Digitálny model terénu (Digital Terrain Model) predstavuje model zemského povrchu, ktorý neobsahuje informáciu o objektoch na ňom. Model je tvorený súborom bodov v definovaných rozstupoch, pričom každý bod obsahuje informáciu o súradniciach a výške.

Výškový model DTM je digitálny model terénu vysokej kvality, ktorý vznikol fotogrametrickým spracovaním leteckých stereo snímok a následným poloautomatickým odstránením vegetácie a iných objektov, vytvorených ľudskou činnosťou. V tomto modeli sú zachované cestné a železničné násypy a mostné objekty.

Terén pod hustou vegetáciou ako sú lesy alebo poľnohospodárske porasty bol extrahovaný automaticky z DSM, a preto hodnoty výšok v týchto oblastiach nemusia zodpovedať skutočnej výške terénu. Údaj o výškovej presnosti sa preto vzťahuje k vegetáciou nepokrytým povrchom.

Využitie

  • podklad pre inžiniersku činnosť
  • 3D vizualizácia
  • hlukové štúdie
  • štúdie viditeľnosti
  • ortorektifikácia
  • terénne analýzy
  • geologické prieskumy
  • multimédia

Parametre digitálnych modelov terénu

Špecifikácia Digitálny model terénu (DTM)
Rozlíšenie 50 cm 1 m 2 m
Pokrytie Bratislava Krajské mestá SR 
Súradnicový systém JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK
Výškový systém Bpv Bpv Bpv
Formát Geotiff (32 bit) Geotiff (32 bit) Geotiff (32 bit)
Výšková presnosť* 0.3 m 0.3 m 0.3 m

* Hodnota vyjadruje absolútnu strednú chybu výšky (RMSE).