Digitálny model povrchu

Digitálny model povrchu

Digitálny model povrchu (Digital Surface Model) predstavuje model zemského povrchu, zahŕňajúci všetky objekty na ňom. Model je tvorený súborom bodov v definovaných rozstupoch, pričom každý bod obsahuje informáciu o súradniciach a výške.

Výškový model DSM je digitálny model povrchu vysokej kvality, ktorý vznikol fotogrametrickým spracovaním leteckých stereo snímok a následnou manuálnou úpravou vodných plôch a iných nejednoznačných povrchov.

Model zachytáva zemský povrch vrátane všetkých objektov, ktoré sa na ňom vyskytujú (budovy, stromy, vegetácia, atď.)

Využitie

  • podklad pre inžiniersku činnosť
  • 3D vizualizácia
  • hlukové štúdie
  • štúdie viditeľnosti
  • archeológia
  • plánovanie letov a letová navigácia
  • terénne analýzy
  • geologické prieskumy
  • multimédiá
  • telekomunikácie

Parametre digitálnych povrchov terénu

Špecifikácia Digitálny model povrchu (DSM)
Rozlíšenie 50 cm 1 m 2 m
Pokrytie Bratislava Krajské mestá SR 
Súradnicový systém JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK
Výškový systém Bpv Bpv Bpv
Formát Geotiff (32 bit) Geotiff (32 bit) Geotiff (32 bit)
Výšková presnosť * 0.3 m 0.3 m 0.3 m

* Hodnota vyjadruje absolútnu strednú chybu výšky (RMSE).