Digitálna ortofotomapa RGB

Digitálna ortofotomapa RGB

Digitálna ortofotomapa v reálnych farbách, zobrazujúca zemský povrch zvyčajne v čase vegetácie. Ortofotomapa je súvislé kartografické dielo s definovaným súradnicovým systémom a mierkou. Dôležitým parametrom je časový údaj o vzniku leteckej snímky.

Ortofotomapa RGB je podobne ako mapa kartografické dielo, ktoré vzniká z leteckých snímok  procesom fotogrametrického spracovania. Výsledkom je súvislá ortorektifikovaná mozaika vysokej presnosti v reálnych RGB farbách, ktorá presne zachytáva stav zemského povrchu v čase snímkovania. Popri vysokej informačnej hodnote si zachováva kartografické vlastnosti: jednoznačne definované kartografické skreslenie uhlov a dĺžok, súradnicový systém, mierku a orientáciu.

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • podpora verejnej správy a plánovania
  • monitorovanie životného prostredia
  • podklad pre inžiniersku činnosť
  • klasifikácia využitia krajiny
  • správa majetku
  • vizualizácia

Parametre digitálnych ortofotomáp

Špecifikácia Ortofotomapa RGB
Rozlíšenie 10 cm 20 cm 50 cm
Pokrytie Krajské mestá SR  SR 
Súradnicový systém JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK
Formát Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw
Polohová presnosť * 10 cm 20 cm 50 cm
Použiteľné do mierky 1:500 1:1000 1:2500

* Hodnota vyjadruje absolútnu polohovú strednú chybu (RMSE)