Digitálna ortofotomapa CIR

Digitálna ortofotomapa CIR

Digitálna ortofotomapa v nepravých farbách, posunutých do infračervenej časti spektra (Color InfraRed). Na CIR fotografii sa vegetácia zobrazí červená, zatiaľ čo voda sa zvyčajne zobrazuje čierna a budovy a komunikácie sa zobrazujú ako svetlo-modrozelené.

Ortofotomapa CIR je podobne ako mapa kartografické dielo, ktoré vzniká z leteckých snímok procesom fotogrametrického spracovania. Výsledkom je súvislá ortorektifikovaná mozaika vysokej presnosti v nepravých farbách, ktorá presne zachytáva stav zemského povrchu v čase snímkovania. Popri vysokej informačnej hodnote si zachováva kartografické vlastnosti: jednoznačne definované kartografické skreslenie uhlov a dĺžok, súradnicový systém, mierku a orientáciu. Primárnym účelom ortofotomapy vnepravých farbách, zvýrazňujúcich blízke infračervené žiarenie je štúdium vegetácie.

Využitie:

  • monitorovanie zdravotného stavu vegetácie
  • lesná správa
  • predpoveď výnosov poľnohospodárskych plodín
  • presné poľnohospodárstvo – identifikovanie problémových oblastí (nedostatok vody, živín alebo výskyt chorôb) umožňuje lokalizované riešenie problému

Parametre digitálnych ortofotomáp CIR

Špecifikácia Ortofotomapa CIR
Rozlíšenie 10 cm 20cm 50 cm
Pokrytie Krajské mestá SR  SR 
Súradnicový systém JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK JTSK03, S-JTSK
Formát Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw Geotiff, Tiff + Tfw, Jpg + Jgw
Polohová presnosť* 10 cm 20 cm 50 cm
Použiteľné do mierky 1:500 1:1000 1:2500

* Hodnota vyjadruje absolútnu polohovú strednú chybu (RMSE)