Spracovanie osobných údajov pre Facebook

Fanúšikovská stránka GEODATASTORE

Poskytovateľ je autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku, Twitteri, Lindekln. Tieto stránky slúžia na prezentáciu jeho služieb a produktov, na šírenie akýchkoľvek informácií a názorov, komunikáciu s Vami ako účastníkmi na sociálnych sieťach napr. LinkedIn/Facebook/Twitter. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb (účastník sociálnych sietí) sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Fanúšikovské stránky na sociálnych sieťach napr. na Facebooku, Twitteri, Lindekln (ďalej len „spoločnosti“) nie sú určené deťom mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje, čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight. K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami spoločným prevádzkovateľom, z dôvodu že nám môže poskytnúť vyššie spomínané anonymné štatistické údaje. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči“ alebo „zdieľať“), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing  alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku) https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Poskytovateľ vytvorením fanúšikovských stránok umožňuje spoločnostiam, aby umiestňovali cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na sociálnych sieťach. Takýmto spôsobom využívané cookies spravujú výlučne spoločnosti. Spoločnosti pristúpili k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít) čím poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje spracúvajú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EU) 2016/679. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych médií:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://www.facebook.com/policies/cookies

https://www.twitter.com/privacy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Poskytovateľ v rámci fanúšikovských stránok spracúva osobné údaje o účastníkoch (v závislosti od profilového nastavenia účastníka) v prípade, ak napr. účastník reaguje na príspevky Poskytovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako "páči sa mi to", "tweetnúť" a pod. Poskytovanie osobných údajov účastníkmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Kliknutím na "like" na facebookovej stránke, "tweetnúť" na stránke twitter Poskytovateľa súhlasia subjekty, aby Poskytovateľ zavesil na ich nástenku na facebooku, twitteri svoje novinky a ponuky.

Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťami. A v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní

Poskytovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

Práva dotknutej osoby

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
  • namietať na spracúvanie osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva kontaktujte priamo vyššie uvedené spoločnosti.