Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým čl.13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) a §19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091, tel. č.: +421 55 7288 758, e-mail: geovis@geodeticca.sk.

Koho kontaktovať v prípade otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednú osobu, e-mail: dpo@geodeticca.sk.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a právny základ spracúvania osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

- Spracovania/realizácie objednávky:

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu, pretože sú nevyhnutné na uzatvorenie licenčnej dohody cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie, zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie produktu, vydanie účtovného dokladu, riešenie prípadnej reklamácie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1. písm. b.).  Spracúvanie osobných údajov je taktiež nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa ako napr. zákon o účtovníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1. písm. c.)

 - Zákazníckej podpory:

Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení licenčnej dohody spracovávame Vaše osobné údaje v zmysle GDPR čl.6 ods. 1 písm. b), ktorým je nevyhnutnosť pre splnenie licenčnej dohody, ktorej Ste zmluvnou stranou.

- Komunikácie:

Zhromaždené údaje môžeme využívať s cieľom komunikácie s Vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, aby sme Vám oznámili aktuálny stav Vašej žiadosti, objednávky, reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie potrebné informácie na zabezpečenie služieb najvyššej kvality. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR čl.6 ods. 1 písm. b) nevyhnutnosť splnenia licenčnej dohody

- Realizácie zasielania produktovej ponuky, produktovej akcie (zasielanie informačných e-mailov(newsletterov)):

!!! Proti tomuto spracúvaniu máte právo namietať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, alebo na emailovej adrese zodpovednej osoby dpo@geodeticca.sk !!!

V prípade, že odoberanie newsletterov odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ o to opätovne požiadate. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem, ktorým je hlavne dosiahnutie základného účelu podnikateľskej činnosti – rentability poskytovaných služieb a predávaných produktov, pričom len vďaka týmto ponukám máte možnosť dozvedieť sa o užitočných novinkách ako aj o našich službách a produktoch.

Aké osobné údaje spracúvame?

Za účelom spracovania/ realizácie objednávky spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, história objednávok, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, pri platbe kartou osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

Za účelom komunikácie a zákazníckej podpory spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje uvedené v rozsahu komunikácie.

Za účelom zasielania informačných e–mailov (newsletterov) spracúvame Vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: e-mailová adresa. V rámci zasielania newsletterov budeme dodatočne získavať informácie o Vašich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otvárate newsletter, či a na aké a koľko krát kliknete na doručené odkazy, IP adresu, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka.

Príjemcovia/kategória príjemcov?

  • Sprostredkovateľ: spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161.
  • Mailchimp : spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia.
  • Subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov Poskytovateľovi vyplýva zo zákona

Prenášajú sa Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Osobné údaje spracúvané za účelom zasielania informačných e-mailov /newsletterov/ sú predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.
Po skončení účelu spracúvania a doby uchovávania osobné údaje budú zlikvidované.

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:

Osobné údaje získané na účel plnenia licenčnej dohody bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu platnosti licenčnej dohody a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe Zákona o účtovníctve, t.j. 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účel zasielania informačných e-mailov(newsletterov) bude prevádzkovateľ uchovávať do odvolania súhlasu alebo do doby počas ktorej trvá oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Osobné údaje získane za účelom komunikácie a zákazníckej podpory bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu 2 rokov.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné alebo zákonnou, zmluvnou požiadavkou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely spracovania/realizácie objednávky je nevyhnutné na uzatvorenie licenčnej dohody t. z. je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľ nemôže uzavrieť licenčnú dohodu. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účely komunikácie a zákazníckej podpory je potrebné na plnenie zmluvnej požiadavky. V prípade neposkytnutia údajov nemôžeme s Vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

Poskytnutie Vašich osobných údajov na účel zasielania informačných e-mailov(newsletterov) je potrebné na dosiahnutie oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15 zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ako dotknutá osoba za určitých okolností Ste oprávnená nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb.

Ako prevádzkovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré Ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvných vzťahov, pokiaľ je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, V prípade namietania na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania newsletterov, Vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

Aktualizované 04.04.2019