Pasporty

Pasporty

Pasport objektov ako sú ulice, chodníky, parkoviská, reklamné plochy, cintoríny, dopravné značky, mobiliár a iná technická infraštruktúra predstavuje aktuálnu a pravidelne aktualizovanú mapovú vrstvu doplnenú databázou a je základným nástrojom na efektívnu evidenciu a správu majetku.

Pasport objektov predstavuje aktuálnu a pravidelne aktualizovanú mapovú vrstvu doplnenú databázou a je základným nástrojom na efektívnu evidenciu a správu majetku. Pri mapovaní objektov sa využíva vhodná kombinácia metód leteckej fotogrametrie, mobilný mapovací kamerový systém a tiež priame geodetické meranie v teréne. Zozbierané dáta sa spracujú do vhodného dátového modelu, pričom sa v databáze evidujú všetky požadované vlastnosti jednotlivých objektov. Výsledné dáta sa vypublikujú do GISu, kde si ich môžu naši klienti pomocou vhodných nástrojov ďalej spravovať.

Dostupné pasporty:

 • pasport dopravných značiek
 • pasport reklamných plôch
 • pasport parkovísk
 • pasport záujmových miest
 • pasport mobiliáru (lavičky, smetné koše, informačné tabule, ....)
 • pasport technickej infraštruktúry (potrubia, vedenia, šachty, zariadenia, ...)
 • pasport cintorínov
 • pasport chodníkov
 • pasport zelene a stromov
 • ďalšie

Využitie:

 • dátová vrstva v GIS
 • inventarizácia a správa majetku
 • evidencia užívateľov
 • vizualizácia

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.