Parkfinder

Parkfinder

PARKFINDER je unikátne technologické riešenie pre identifikáciu POTENCIONÁLNYCH PARKOVACÍCH MIEST NA EXISTUJÚCICH SPEVNENÝCH PLOCHÁCH, ktoré sa dajú zriadiť bez nutnosti stavebného povolenia. Zároveň poskytuje informácie o POTREBNOM POČTE PARKOVACÍCH MIEST.

CENOVO DOSTUPNÉ PARKOVACIE PLOCHY

Identifikácia dostupných parkovacích plôch na ktorých sa dajú zriadiť parkovacie miesta rýchlo a jednoducho bez stavebného povolenia a stavebnej činnosti.

PREHĽAD O CELKOVOM STAVE VYBRANÉHO ÚZEMIA

Vybrané územie bude rozdelené na urbanistické bloky, v rámci ktorých budú vyčíslené kľúčové informácie o počte obyvateľov, návštevníkov a zamestnancov a z nich vyplývajúca potreba množstva parkovacích miest vs vyčíslenie počtu potenciálnych parkovacích miest, ktoré je možné vo vybranom území zriadiť bez potreby stavebného povolenia.

HODNOTNÉ GEOPRIESTOROVÉ DÁTA POTREBNÉ PRE MANAŽMENT VEREJNÉHO PRIESTORU

Automaticky získate aktuálne a presné mapy: BUDOV (ktoré sa dajú použiť na identifikáciu čiernych stavieb a únikov dane z nehnuteľností), ZELENE (ktoré sa dajú použiť na manažment zelene a kosenia), CIEST A SPEVNENÝCH PLÔCH (ktoré sa dajú použiť na manažment zimnej údržby).

Výhody Parkfinder BASIC

Výhody Parkfinder PRO

RÝCHLOSŤ

Rýchle získanie prvotných informácií a intervalový odhad (min. a max. počet parkovacích miest v rámci disponibilnej plochy) využitia existujúcich spevnených plôch pre parkovacie miesta.

FLEXIBILITA

Vďaka flexibilite je možné neskôr upgradovať balíček z úrovne BASIC na PRO a spresniť tak odhad absencie/nadbytku parkovacích miest k definovanej potrebe územia.

CENA

Ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú rýchle riešenie za čo najlepšiu cenu s možnosťou jeho spresnenia v budúcnosti.

KATEGORIZÁCIA PODĽA TYPU PARKOVANIA

Disponibilné plochy pre parkovanie už budú kategorizované podľa typu parkovania (pozdĺžne, kolmé, šikmé (45°, 60°, 75°) čo výrazne spresňuje výpočet kapacity parkovania na spevnených plochách.

URBANISTICKÉ ODPORÚČANIA

Disponibilné plochy pre parkovanie taktiež budú kategorizované do kategórií: vysoko odporúčané, odporúčané a neodporúčané – vrátane zdôvodnenia. Kategorizácia bude robená na základe urbanistických teórií s dôrazom na kvalitu vereného priestoru. Zohľadňuje peší pohyb, bezpečnosť a súčasné spoločenské, či environmentálne požiadavky.  

PRESNOSŤ A VYŠŠIU KVALITU ROZHODOVANIA

Spresnený odhad kapacity parkovania na spevnených plochách a urbanistické odporúčania umožňujú vyššiu kvalitu rozhodovania a optimalizácii využitia dostupného priestoru na maximum v súlade s urbanistickými zásadami pre maximalizáciu kvality života.