Digitálna vektorová mapa stavieb

Digitálna vektorová mapa stavieb

Digitálna vektorová mapa stavieb je aktuálna, polohovo presná vektorová vrstva, znázorňujúca všetky stavby v záujmovom území.

Digitálna vektorová mapa stavieb (DVMS) vzniká poloautomatickou vektorizáciou stavieb na podklade aktuálnej ortofotomapy. Obrys budovy je pravouhlým priemetom strešného plášťa do roviny, pričom polohová presnosť objektov je lepšia ako 1 m. Na rozdiel od iných mapových zdrojov, ako sú OpenStreetMap alebo katastrálna mapa, ktoré nemusia byť aktuálne a polohovo presné, DVMS predstavuje overenú mapovú vrstvu, ktorá zobrazuje reálny stav v čase snímkovania.

Využitie:

  • dátová vrstva v GIS
  • podpora verejnej správy a plánovania
  • správa majetku
  • identifikácia čiernych stavieb
  • zvýšenie výberu dane z nehnuteľností

Ak chcete vedieť viac, alebo požiadať o cenovú ponuku, kontaktujte obchodné oddelenie.