Rozdiel medzi JTSK a JTSK03

Rozdiel medzi JTSK a JTSK03
Čo je to súradnicový systém JTSK / JTSK03? Na čo sú potrebné až dva systémy súradníc? Aký je medzi nimi rozdiel?

JTSK a JTSK03 sú "realizácie súradnicového systému" záväzné na Slovensku.

Zjednodušene povedané: sú to pravidlá, ktoré určujú, ako sa objekty zobrazujú v mapách, informačných systémoch a softvéroch, v projektoch atď.

JTSK

JTSK je pôvodná realizácia, používaná od dvadsiatych rokov minulého storočia. Presnosť v polohe bodu voči susedným bodom nemala vo svete obdobu (±1cm), avšak presnosť bodov v rámci väčšieho územia alebo celej republiky je premenlivá a v dnešnej "globálnej" dobe už nepostačuje.

JTSK03

JTSK03 je nová realizácia, určená s použitím družíc (GNSS).

Medzi realizáciami JTSK a JTSK03 je určený presný matematický vzťah, pomocou ktorého je možné kedykoľvek prepočítať súradnice bodov.

Použitie

Podľa vyhlášky 300/2009 Z. z. sa realizácie JTSK a JTSK03 používajú takto:

JTSK – „záväzný pre súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, pre preberanie výsledkov geodetických a kartografických prác do štátnej dokumentácie, pre vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa § 6 zákona a pre ostatné informačné systémy o území, s jednoznačnou transformáciou do JTSK03“.

JTSK03 – „primárne určený na meračské geodetické práce“.

V bežnej praxi sa stále využíva realizácia JTSK, ktorú používajú organizácie vo svojej dokumentácii a v informačných systémoch. Prípadné transformácie medzi JTSK a JTSK03 sú zabezpečené rezortnou Transformačnou službou.

Podrobnejšie je táto téma popísaná na Geoportáli GKÚ a vo Vyhláške 300/2009 Z. z.


Vyhľadávať dostupné údaje