GIS a jeho využitie

GIS a jeho využitie
Geografický informačný systém, známy aj ako GIS, je systém využívaný na prácu s geodátami, teda s dátami, ktoré obsahujú priestorové informácie. Pomocou GIS-u geodáta vizualizujeme a interpretujeme, vďaka čomu dokážeme dokonale chápať geografické vzťahy na zemi.

GIS môže pracovať s akýmikoľvek dátami, ktoré obsahujú informáciu o polohe. (napr. zemepisnú šírku a dĺžku, adresu alebo PSČ), či už tú to údaje o obyvateľoch (napr. ich príjmy alebo stupeň vzdelania) alebo informácie o zemskom povrchu (napr. výskyt riek, vegetačné typy, druhy pôdy, umiestnenie infraštruktúry a pod.)Výstupom z GIS-u môže byť digitálna mapa, trojrozmerný model územia alebo dynamická animácia konkrétneho javu. Veľkou výhodou je okamžitá aktualizácia dát jednoduchým pridaním aktualizovaných informácií do systému bez nutnosti manuálnych úprav, ktoré sú nevyhnutné pri klasických mapách.

Vďaka rôznorodosti zachytávaných informácií je uplatnenie geografických informačných systémov naozaj široké či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Najčastejšie oblasti využitia sú napríklad:

  • Územné plány a plány strategického rozvoja (simulácie rozvoja územia, dopadov rôznych typov investícií na prostredie)
  • Architektúra a stavebníctvo (architektonické plánovanie, developerská činnosť)
  • Krízové plány (napr. pri povodniach, snehových kalamitách)
  • Evidencia majetku a nehnuteľností (výber daní pre samosprávu)
  • Správa inžinierskych sietí (sieťové odvetvia, komunálny sektor)
  • Kartografia a navigačné systémy
  • Biológia a ochrana životného prostredia (migrácia zvierat, kvalita zelene)

Informácie zhromaždené v GIS-e nám dokážu veľa napovedať o našich mestách a našej krajine. (napr. informácie o priemerných príjmoch, volebných preferenciách, ale aj o umiestnení konkrétnych prevádzok alebo využívaní služieb v závislosti od rôznych parametrov). Pomocou GIS-u dokážeme porovnávať rôzne časti krajiny v ľubovoľnom kontexte, napr. vplyv aktivít, ktoré znečisťujú životné prostredie na oblasti, ktoré sú citlivé na znečistenie, alebo identifikovať, ktoré oblasti alebo dokonca konkrétne nehnuteľnosti sú najviac vystavené riziku povodní, či krádežiam.

WebGIS, webová aplikácia od spoločnosti GEODETICCA VISION bez nutnosti investície do softvéru a hardvéru, je jedinečné riešenie pre potreby vizualizácie, tvorby, správy a editácie týchto mapových a databázových informácií. Poskytuje absolútnu kontrolu nad dátami, zákazníkovi umožňuje vytvárať nové vrstvy, objekty, editovať ich atribúty, geometriu a polohu, čím de facto neexistuje obmedzenie pre tvorbu, aktualizáciu a využitie priestorových dát. Kontaktuje naše obchodné oddelenie a získajte o aplikácii detailné informácie!

Zdroje:

http://nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis


Vyhľadávať dostupné údaje