Digitálne modely terénu a ortofotomapy

Digitálne modely terénu a ortofotomapy
Ortofotomapa je v súčasnej dobe najznámejší a najpoužívanejší produkt leteckej fotogrametrie. Vďaka reálnemu a zrozumiteľnému znázorneniu krajiny, vysokej výpovednej hodnote a množstvu zachytených detailov je ortofotomapa jedinečný mapový podklad a zdroj informácií pre kohokoľvek.

Ortofotomapa je mozaika ortogonalizovaných leteckých snímok, kde dochádza k prekresleniu (ortogonalizácii) pôvodných leteckých snímok a odstráneniu posunov v obraze spôsobených priebehom reliéfu a vlastnosťami stredového premietania. Vďaka reálnym farbám odzrkadľuje skutočný stav zemského povrchu, ktorý je aktuálny ku dňu vyhotovenia leteckých snímok. Môže slúžiť na viaceré účely, napr.:

  • na mapovanie územia
  • na nájdenie tepelných strát na danom území
  • na meranie objemov a kubatúr
  • na vyhodnotenie zdravotného stavu vegetácie
  • na presné poľnohospodárstvo a lesníctvo, atď.

Rovnako dôležitým mapovým podkladom sú digitálne modely terénu, ktoré dopĺňajú ortofotomapy. Terén, resp. reliéf, je významný prvok v krajine, ktorý ovplyvňuje ako prírodné procesy, tak aj hospodárske aktivity človeka. Digitálne modely terénu obsahujú konkrétne a presné informácie o zemskom povrchu, pričom sú z povrchu odstránené  všetky prírodné aj stavebné objekty.

Využitie týchto digitálnych modelov je naozaj široké, napríklad v oblastiach enviromentalistiky, využívajú sa na potreby riadenia a plánovania v oblasti projektových príprav stavby či dopravnej dostupnosti. Rovnako sa ale modely terénu využívajú pri modelovaní geomorfologických procesov alebo pri analýze geomorfologických štruktúr.

Práve digitálne modely terénu a ortofotomapy patria medzi naše hlavné produkty. Vami vybraté dáta môžete mať k dispozícii už v priebehu pár hodín so zárukou ich aktuálnosti. Aj v tom spočíva naša hlavná výhoda oproti konkurencii. Kontaktujte nás e-mailom na sales@geodatastore.sk alebo telefonicky na +421 911 400 587. Radi vám pomôžeme pri výbere toho správneho produktu pre vás.


Vyhľadávať dostupné údaje